top of page
Martial Arts Session

Gokyu

Nikyu

Katatedori Irimi-nage

Yokomenuchi Choyaku Kokyu-nage
Shomenuchi Ikkyo Tenkan
Ushirotekubitori Kotai Kotegaeshi
Munetsuki Zenpo-nage
Katateryotemochi Sasoikomi Makiotoshi

Yonkyu

Katatedori Tenkan Ikkyo

Yokomenuchi Shiho-nage
Shomenuchi Kotegaeshi
Ushirotori Zenpo-nage
Munetsuki Kokyu-nage
KatateRyotemochi Tenkan Kotegaeshi

Ikkyu

Katatekosadori Hikiyose Ikkyo

Yokomenuchi Irimi-nage
Shomenuchi Sankyo
Ushirotekubitori Tenkan Tenchi-nage
Munetsuki Ushiro Kata-hikiotoshi
Ryotedori Irimi Tenchi-nage

Sankyu

Katatedori Enkei-nage

Yokomenuchi Makiotoshi
Shomenuchi Ikkyo Irimi
Ushirotekubitori Sankyo
Munetsuki Hantai Ikkyo
Ryotedori Shiho-nage

bottom of page