top of page

Use of Bokken & Tanto in Aikido

Kung Fu Training

Basic Bokken Strikes

Seidokan Aikido

Takemusu Aikido Aikijo no  Subari


 

Jo Nage

 • From Katate tori
  Ikkyo             Nikkyo           Sankyo

  Shihonage      Kokyunage 

   

 • From Shomen Uchi
  Kiten Nage          Zenpo Nage


   

 • From Yokomen Uchi
  Sankyo                Tenkan Zempo nage

   

 • From Ushiro Tori
   

Two Person Jo

TakemusuAikidoNL  Kumi Jo

Jo Tori

I

 • From Katate tori
  Ikkyo             Nikkyo           Sankyo

  Shihonage      Kokyunage 

   

 • From Shomen Uchi
  Kiten Nage          Zenpo Nage


   

 • From Yokomen Uchi
  Sankyo                Tenkan Zempo nage

   

 • From Ushiro Tori

bottom of page